Privacy beleid

Fanfare Wilhelmina Vlodrop Pivacy beleid
privacy

 

Fanfare Wilhelmina Vlodrop (verderop genoemd de vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy staat beschreven hoe wij hiermee omgaan.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt het volgende in:
 • Wij verwerken Uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd door passende technische en organisatorische maatregelen;
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, respecteren deze, en willen u hierop wijzen.
Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden/vrijwilligers

Persoonsgegevens van leden/vrijwilligers worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de vereniging, en informeren van de eigen leden en vrijwilligers over al haar activiteiten (via nieuwsbulletin, website en sociale media)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men lid van de vereniging is in de actuele ledenlijsten,
 • Gedurende een periode van maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap in de financiële administratie,
 • Gedurende een periode langer dan 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap in een ledenbestand ten behoeve van historische doeleinden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het aanmelden van leden bij de muziekbonden (LBM, KNMO);
 • Het aanvragen van subsidies bij de gemeente Roerdalen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruik van teksten, geluid- en beeldmateriaal in de nieuwsbrief, op de website en sociale media

Tijdens verenigingsactiviteiten (zoals concerten, evenementen, ontspanningsactiviteiten)kunnen audio, foto of video opnames gemaakt worden.
Deze opnames kunnen gepubliceerd worden:
 • In het nieuwsbulletin van de vereniging,
 • op de website van de vereniging,
 • sociale media, zoals de facebookpagina en WhatsApp-groepen van de vereniging.
 • ook kunnen deze opnames worden vertoond tijdens een verenigingsactiviteit.
Bij publicatie of vertoning van deze opnames zullen we er op toe zien dat geen aanstootgevende opnames geplaatst worden.
Voor een verzoek tot verwijdering van opnames kan men zich richten tot de vereniging. De adresgegeven zijn opgenomen aan het eind van dit document.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Voor historische doeleinden (jubilea, reünies) worden gegevens bewaard in een daarvoor bedoelde lijst voor langere termijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
We gaan met zorg om met de persoonsgegevens van onze leden. Mocht er onverhoopt een data lek optreden dan dient dit meteen gemeld te worden bij het contactadres vermeld aan het eind van dit document, waarna de nodige actie genomen wordt.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Fanfare Wilhelmina Vlodrop
Koebroekweg 1
6063 AS Vlodrop
Email: bestuur@fanfarewilhelminavlodrop.nl

 

error: Content is protected !!